Maarifləndirmə

Çay bitkisinin becərilmə texnologiyası Çay plantasiyasının salınması. Çay bitkisinin inkişafı və onun məhsuldarlığı yerdən və çay plantasiyasının salınma üsulundan aslıdır. Çay kolu... Dəmyə şəraitində qarğidalı bitkisinin becərilməsi Qarğıdalı bitkisindən yüksək dən və yaşıl kütlə məhsulu almaq üçün ilk növbədə sahənin seçılməsi əsas amillərdəndir. Belə ki, istifadə... Qərzəkli meyvə bıtkilərinin becərilməsi Qərzəkli meyvə bitkiləri qrupuna qoz, fındıq, şabalıd, badam, püstə və sair bithilər aiddir. Bu bitkilər dünya miqyasında geniş yayılmış, meyvələrinin yüksək... Şəkər çuğundurunun becərilmə aqrotexnologiyası Torpağın becərilməsi. Şəkər çuğunduru güclü kök sisteminin inkişafı, aktiv mikrobioloji proseslərin getməsi, ehtiyat nəmliyin və qida maddələrinin toplanması... Sitrus meyvə bitkilərinin becərilmə texnologiyası Sitruslar, Sədovkimilər fəsiləsinə, Narınc və ya qızıhmeyvəlilər yarımfəsiləsinə aiddir.Narınc yarımfəsiləsi 3 cinsi və 177 növü birləşdirir. Buraya Sitrus, Ponsirus... Subtropik meyvə bitkilərinin becərilməsi Subtropik meyvə bitkiləri yer kürəsinin müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində törəyib formalaşmış və uyğun iqlim-torpaq şəraitində yayılmış, yaxud tamam yeni bir regionda... Tumlu meyvə bitkilərinin becərilmə texnologiyası Azərbaycanda becərilən tumlu meyvə bitkiləri qrupuna əsasən alma, armud, heyva aiddir. Əkin vaxtı. Respublikamızın əksər rayonlarının mülayim iqlimi meyvə bitkilərinin... Səpin normaları və müddəti Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında strateji əhəmiyyəti olan taxılçılıq kənd təsərrüfatı sektorunun aparıcı sahələrindən biridir. Belə ki, bitkiçilik... Alma və armud ağaclarının budanması Budama meyvə bitkilərinin boy, inkişaf və məhsuldarlığını tənzimləmək məqsədilə aparılan “cərrahiyə” əməliyatıdır. Budama əsas etibarilə qısaltma və seyrəltmə... Çəltik yetişdirilməsinə dair sahibkarlara tövsiyyə Çəltik - yer kürəsində əkin sahəsinə görə bütün bitkilər arasında ikinci yeri tutur. Düyü yer kürəsi əhalisinin beşdə ikisini... Çəyirdəkli meyvə bitkilərinin xəstəliklərinə qarşı Çəyirdəkli meyvə bitkiləri qrupuna şaftalı, gavalı, ərik, gilas, alça, albalı, göyəm, zoğal, çaytikanı və iydə aiddir. Çəyirdəkli meyvə... Kartofu düzgün saxlamağın 12 şərti Kartofun yaxşı qalmasına yumruların keyfiyyəti və lazımi şəraitin yaradılması həlledici təsir göstərir. Yalnız sağlam, mexaniki zədələnmələrsiz və donvurmamış yumrular... Kökün becərilməsi Yerkökü yarımqumsal torpaqda yaxşı bitir.Torpağın əkinə hazırlanması. Hektara 10-15 t çürümüş peyin, 300-400 kq ikiqat super fosfat, 200-300 kq kalium... Meyvə bağının salınmasına dair bəzı tövsiyələr Bağ üçün ayrılmış torpaqların yararlılıq dərəcəsi aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur:Torpaq-qruntun mümkün kökyerləşmə qatı, m:-... Pambıq necə əkilməlidir Pambıq əkini üçün hazırlıq işləri şumdan başlayır.ŞUM: Suvarma əkinçilikdə məhsuldarlığın artırılmasında nəzərdə tutulan əsas aqrotexniki kompleks... Qarpız istehsalı Qarpız bitkisinin əhəmiyyəti və sortlarıQarpız və yemiş meyvələri çox şəkərli, şirəli, sərinləşdirici olub, aclığı və susuzluğu aradan qaldırır. Qarpızda 8-12%... Soğanın əkilib becərilməsi Növbəli əkində yeri. Soğan üçün əsas sələf bitkiləri xiyar, kələm, pomidor, bostan bitkiləri və s. sayılır.Soğan bitkisi üçün alaqsız torpaqlar... Üzümün sadə üsullarla saxlanması Süfrə üzümü günəş şüasının və insan zəhmətinin qiymətli məhsuludur. 1 kq üzüm, şəkərliliyindən asılı olaraq, 700-1200 kkal enerjiyə malikdir.... Zəfəranı necə becərməli Zəfəran nadir və qiymətli bitkidir. Ölkəmizdə yalnız Abşeron yarımadasında bu qiymətli bitkidən məhsul almaq mümkündür.Yer kürəsində zəfəranın bir çox... Məhsul zərərvericilərlə məhv edilməməlidir Məftilqurdu şıqqıldaq böcəklərinin sürfəsidir. Onlar torpaqda yaşayır. Kələmin, xiyarın, yerkökünün, soğanın, pomidorun və kartof yumrularının... Üzümün xəstəliklərı və onlara qarşı mübarizə Respublikanın bölgələrində üzüm bağlarına potensial təhlükə yaradan Mildiu, Oidium və Boz çürümə xəstəlikləri hava şəritindən və infeksiya... Çəyirdəkli meyvələrin zərərvericiləri ilə mübarizə Çəyirdəkli meyvə bitkiləri qrupuna şaftalı, gavalı, ərik, gilas, alça, albalı, göyəm, zoğal, çaytikanı və iydə aiddir.Çəyirdəkli meyvə bağlarının...